Kik vagyunk

 

A weboldalunk címe: https://gotomarketing.hu

 

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

 

Hozzászólások

 

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

 

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

 

Média

 

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

 

Kapcsolatfelvételi űrlapok

 

Sütik

 

Ha hozzászólást adsz a honlapodon, bejelentkezve maradhatsz a megadott neved, e-mail-ed és webcímed eltárolásával egy sütiben. A tárolás a te kényelmi célokat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltened. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év.

 

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

 

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

 

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

 

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

 

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

 

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

 

Analitika

 

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

 

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

 

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

 

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

 

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

 

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

 

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdés vagy vélt probléma esetén, kérjük az alábbi elérhetőségekhez forduljon, panaszát kiemelten fogja a Marketing Commando :

 

hello@marketincommando.hu
adatvedelem@marketingcommado.hu

 

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@marketingcommado.hu vagy: andrea.soos@dataprotection.eu, 30 6 285285

 

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSHOZ FŰZŐDŐ JOGA

 

Az érintettnek legalább az alábbi információk kéréséhez joga van:

 

 • a Marketingcommandó képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 • a Marketingcommandó adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei;
 • a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái; ha van ilyen, a személyes adatok harmadik országokba történő továbbítása esetén az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott információk;
 • a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • ha az adatkezelés jogalapja érdekmérlegelés, akkor a Marketingcommandó jogos érdeke;
 • Az a tény, hogy az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;
 • Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 • A NAIH-hoz mint felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, illetőleg a bírósági jogorvoslat lehetősége, annak megjelölésével, hogy a pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.;
 • a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e;
 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír;

 

A fenti információkat a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül kell közölni.

 

A tájékoztatás jogának gyakorlása csak az Általános Adatvédelmi Rendelet 14. cikk (5) bekezdésében foglalt esetekben tagadható meg.

 

AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSI JOGA

 

A Marketingcommandó az érintett igényére visszajelzést ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, hozzáférést biztosít a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, illetve a bírósági jogorvoslat joga, annak megjelölésével, hogy a pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • amennyiben van ilyen: az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
 • Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó garanciákról.

 

Kérésre a Marketingcommandó az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a kizárólag az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számítható fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

A HELYESBÍTÉSHEZ ÉS TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

 

Az érintett kérésére a Marketingcommandó indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint — figyelembe véve az adatkezelés célját — az érintett erre irányuló kérése esetén biztosítja a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

A Marketingcommandó az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

 

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az adatainak direktmarketing célú felhasználása ellen tiltakozik;
 • az érintett személyes adatainak kezelése jogszerűtlen;
 • a személyes adatokat uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére gyermekek számára nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

A fenti jogok korlátozására csak az Általános Adatvédelmi Rendeletben írt kivételek fennállása esetén kerülhet sor.

 

A Marketing Commando minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről vagy törlésről akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 

D. Hatósági jogorvoslat

 

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400,www.naih.hu).

 

Hová továbbítjuk az adatokat

 

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

 

Fizetéshez szükséges adatfeldolgozók:

 

A fizetés az OTP SimplePay rendszerén keresztül történik.

 

OTP Mobil Kft

 

Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u 30-32.
Adószám: 24386106-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-174466
Honlap: www.otpsimple.hu

 

Továbbított adatok köre: vásárló neve, email címe, vásárolt termék neve és ára, fizetés végösszege.

 

Külső szolgáltatók

 

A Marketing Commandóba tartozó társaságok egyes Szolgáltatásai során a Felhasználási Feltételekben meghatározott egyes részszolgáltatás(ok) tekintetében rögzített együttműködő partnerek minősül önállóan illetve Marketing Commandóba tartozó Társaságokkal együttesen többes adatkezelőnek vagy adatfeldolgozónak.

 

Egyes külső szolgáltatók a saját adatkezelési szabályzatuk szerint kezelik az adatokat.

 

Adatfeldolgozóink aktuális listája:

 

Magyar Posta Zrt.

 

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

 

Adószám: 10901232-2-44

 

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

 

Honlap: www.posta.hu

 

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási név és cím, csomagfelvételi név és cím, utánvét összege.

 

Webshop Partner Kft.

 

Székhely: 2133 Sződliget, Petőfi utca 9.

 

Adószám: 25046119-2-13

 

Cégjegyzékszám: 13-09-172247

 

Telefonszám:06-30-838-4100

 

honlap: www.webshopiroda.hu

 

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási cím és név, csomagfelvételi cím és név, bankszámlaszám, fizetendő összeg

 

Az adattovábbítás célja: számla kiállítása, termék csomagolása, szállíttatása, postázása, garancia, visszáru intézése.

 

Trend Office Kft.

 

Székhely: 2133 Sződliget, Kossuth Lajos utca 9.

 

Adószám: 25463370-1-13

 

Cégjegyzékszám: 13 09 178911

 

Telefonszám: 06-20-2213566

 

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási cím és név, csomagfelvételi cím és név, bankszámlaszám, fizetendő összeg 

 

Az adattovábbítás célja: számla kiállítása, termék csomagolása, szállíttatása, postázása, garancia, visszáru intézése, könyvelés, adatbázis kezelése.

 

Top Admin Kft.

 

Székhely: 2133 Sződliget, Kossuth Lajos utca 9.

 

Adószám: 26172617-1-13

 

Cégjegyzékszám: 13 09 190020

 

Telefonszám:06-20-598-8043

 

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási cím és név, csomagfelvételi cím és név, bankszámlaszám, fizetendő összeg 

 

Az adattovábbítás célja: számla kiállítása, termék csomagolása, szállíttatása, postázása, garancia intézése, könyvelés, adatbázis kezelése.

 

Max Trend Kft.

 

Székhely: 2133 Sződliget, Petőfi Sándor utca 9.

 

Adószám: 24179230-1-13

 

Cégjegyzékszám: 13-09-160371

 

Telefonszám:06-20-2213566

 

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási cím és név, csomagfelvételi cím és név, bankszámlaszám, fizetendő összeg 

 

Az adattovábbítás célja: számla kiállítása, termék csomagolása, szállíttatása, postázása, garancia intézése, könyvelés, adatbázis kezelése.

 

Rival 2000 Bt.

 

Székhely: 2134 Sződ, Fő utca 14.

 

Adószám: 20604613-1-13

 

Cégjegyzékszám: 13-06-035810

 

Telefonszám:06-20-275-7899

 

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási cím és név, csomagfelvételi cím és név, bankszámlaszám, fizetendő összeg 

 

Az adattovábbítás célja: számla kiállítása, termék csomagolása, szállíttatása, postázása, garancia intézése, könyvelés, adatbázis kezelése.

 

Rendszer Admin Kft.

 

Székhely: 2133 Sződliget, Kossuth Lajos utca 9.

 

Adószám: 26210759-1-13

 

Cégjegyzékszám: 13 09 190794

 

Telefonszám:06-20-2213566

 

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási cím és név, csomagfelvételi cím és név, bankszámlaszám, fizetendő összeg 

 

Az adattovábbítás célja: számla kiállítása, termék csomagolása, szállíttatása, postázása, garancia intézése, könyvelés, adatbázis kezelése.

 

Liget Office Kft.

 

Székhely: 2133 Sződliget, Kossuth Lajos utca 9.

 

Adószám: 26514912-1-13

 

Cégjegyzékszám: 13-09-195215

 

Telefonszám:06-20-933-4984

 

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási cím és név, csomagfelvételi cím és név, bankszámlaszám, fizetendő összeg 

 

Az adattovábbítás célja: számla kiállítása, termék csomagolása, szállíttatása, postázása, garancia intézése, könyvelés, adatbázis kezelése.

 

W5 Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Székhely: 7678 Abaliget, Kossuth Lajos utca 12.

 

Cégjegyzékszám: 02-09-072933

 

Adószám: 14432945-2-02

 

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási cím és név, csomagfelvételi cím és név, bankszámlaszám, fizetendő összeg 

 

Az adattovábbítás célja: adatbázis kezelése, adatelemzés, adatellenőrzés.

 

Fülöp Károly ev.

 

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csermely utca 16 I/6

 

Adószám: 66682567-1-33

 

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási cím és név, csomagfelvételi cím és név, bankszámlaszám, fizetendő összeg 

 

Az adattovábbítás célja: adatbázis kezelése, adatelemzés, adatellenőrzés, weboldal szerkesztése, menedzselése, weboldalon történő rendelési processz leprogramozása.

 

Seo-Lab Kft.

 

Székhely: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 5. 1/2.

 

Cégjegyzékszám:0-09-948775

 

Adószám: 23009512-2-42

 

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, e-mail cím, weboldalon történő fizetés megszervezése al-adatfeldolgozó segítségével és lebonyolítása, Facebook hirdetések és remarketing, Webanalatika tagmanager, Linkedin, Twitter,Googleblog

 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft

 

Székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

 

Cégjegyzékszám:13-09-111755

 

Adószám: 12369410-2-44

 

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszám, e-mail cím, irányítószám, szállítási cím és név, csomagfelvételi cím és név, bankszámlaszám, GLS futár részére küldött maximum 30 karakter hosszú üzenet.

 

Az adattovábbítás célja: termék szállítása, utánvét díj beszedése

 

Trans-O-Flex Hungary Kft.

 

Székhely: 1239 Budapest, Európa út 12.

 

Cégjegyzékszám: 01-09-980899

 

Adószám: 13947109-2-43

 

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszám, e-mail cím, irányítószám, szállítási cím és név, csomagfelvételi cím és név, bankszámlaszám, GLS futár részére küldött maximum 30 karakter hosszú üzenet.

 

Az adattovábbítás célja: termék szállítása, utánvét díj beszedése 

 

Active Campaign

 

222 S. Riverside Plz, Suite 810, Chicago IL 60606

 

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma, vásárlás adatai

 

Az adattovábbítás célja: hírlevelek, promóciók, sms küldése, személyre szabott szolgáltatás nyújtása, help desk szolgáltatás. 

 

MiniCRM Zrt.
A cég elnevezése: MiniCRM Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

Székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.

 

Cégjegyzékszám: 01-10-047449

 

Adószám: 23982273-2-42

 

EU adószám: HU 23982273

 

Képviselő: Leskó Norbert (+36-20-236-7532)

 

Email: help@minicrm.hu

 

Szerverszolgáltató: T-Systems Magyarország Zrt. – Adatpark Budapest (1087 Budapest, Asztalos Sándor út 13., Tel.: 1400, E-mail: TS_ugyfelkapcsolat@t-systems.huhttp://www.t-systems.hu/)

 

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-64809/2013.

 

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma, vásárlás adatai Az adattovábbítás célja: hírlevelek, promóciók, sms küldése, személyre szabott szolgáltatás nyújtása, help desk szolgáltatás.

 

Skycentrum Bt.

 

Székhely: 1089 Budapest, Golgota u 3. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 515.

 

Tel: (+36) 30 624 39 34

 

Fax: (+36 1) 999 58 25

 

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma

 

Az adattovábbítás célja: hírlevelek, promóciók, sms küldése. 

 

Vital-Comp Ügyvitelszervező és Kereskedelmi Kft.

 

Székhely: 1037 Budapest, Laborc köz 9.

 

Tel: +36 1 453 0749

 

Fax: +36 1 250 0874

 

E-mail : info@vitalcomp.hu

 

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, lakcíme/székhelye, számlázási név és cím, szállítási cím.

 

Az adattovábbítás célja: szerver szolgáltatás biztosítása többek között adattárolás céljából, weboldal programozása, karbantartása.

 

Dataprotection.eu Kft.

 

Székhely: 1029 Budapest, Gyöngyvér u. 37.

 

Tel: +36 30 6 285285

 

E-mail : adatvedelem@marketingcommando.hu

 

Továbbított adatok köre: ügyfélpanasz, e-mail cím

 

Az adattovábbítás célja: Az ügyfélpanaszok kivizsgálása.

 

Kapcsolati adatok

 

További információk

 

Hogyan védjük a felhasználói személyes adatokat

 

Érvényben lévő eljárások adatkezelési sérelmek esetén

 

Milyen harmadik féltől származó adatokat kapunk

 

Milyen automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást végzünk a felhasználói adatokkal

 

Szabályozott iparág közzétételi követelményei